2017-02-11 Timonium Motorcycle Show - FLBD Xtreme Foto Booth by One Rock Studio - flbdelmarva